DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

ZKO Beroun

ZKO-BE-směrnice

 

Směrnice  č. 1.                               

ZKO Beroun 260 pro hostování na kynologickém cvičišti Zavadilka

 

1)    Hostování  v  ZKO  Beroun  schvaluje  na  návrh  hlavního  výcvikáře  výbor  organizace.

 

2)   Žadatel (ka)  musí  být  členem  ČKS  či  jiné  kynologické  organizace,  která  je  členem  ČMKU  či FCI.  Pro  roční  hostování  musí  předložit  písemné  povolení  k  hostování  od  své  mateřské organizace,  členský  a  očkovací  průkaz  psa  (feny).

 

3)   Musí  dodržovat  veškerá  ustanovení  platná  pro  kmenové  členy  ZKO Beroun  při  návštěvě kynologického  cvičiště  na  Zavadilce  a  to  včetně  povinného  očkování  psa (feny).  Musí  během výcviku  i  mimo  něj  uposlechnout  příkazů  vedoucího  instruktora  či  členů  výboru  a  RK  ZKO Beroun.

 

4)   Zodpovídá  za  veškeré  škody  způsobené  jeho  psem  (fenou)  při  pohybu  na  kynologickém  cvičišti, obzvláště  při  přímé účasti  na výcviku.

 

5)   Za  hostování  zaplatí  předem  žadatel  (ka) paušální  poplatek  ve  výši  500,00 Kč  s platností  pro  

       1  rok  a  nebo  jednorázový  na  1  výcvikový  den  ve  výši  100,00 Kč.  Poplatek  je za  amortizaci  

       výcvikových  pomůcek  a  zařízení. Obrany  pro  hostujícího  lze provádět  až  po  ukončení  výcviku 

       pro  kmenové  členy.

 

6)   Hostující  podepíše  prezenční  listinu  ve které je uvedeno,  že  se  seznámil  a  souhlasí  s  uvedenými 

       podmínkami   v  této  směrnici  číslo 1 a  také  podmínek  ve  směrnici  číslo  2  pro  členy  organizace 

      ZKO  Beroun  260  a  návštěvníky  i  hosty  kynologického  cvičiště  Zavadilka.

 

7)   Hostující  se  mohou  aktivně  účastnit  výcviku  na  cvičišti  Zavadilka  pouze  za  přítomnosti  kmenového  člena  ZKO  Beroun,  nebo  instruktora  tak,  aby  nenarušovali  výcvik  kmenových  členů  ZKO  Beroun  260.

 

8)   Výcviku  za  stejných  podmínek  se  mohou  také  zúčastňovat  hosté – členové  ZKO  se  kterými  je    

      podepsána  písemná  dohoda  o  bezplatném  hostování  na  jejich  cvičištích.

 

9)   Platnost  směrnice  je  od  schválení  na  VS  ZKO  Beroun  260  dne  8. 5. 2016   a  tímto  končí  platnost  směrnice  č. 1  z  12. 5. 2013.

 

 

 

              Za  RK ZKO  Beroun   předseda                                        Za  ZKO Beroun  260  předseda

                  Veronika  Žbelová                                                                    Miroslav  Melichar

 

 

Směrnice  č.  2.

pro členy organizace ZKO Beroun 260 a návštěvníky kynologického cvičiště - Zavadilka

 

1)   Výcviku na kynologickém cvičišti se mohou zúčastnit kmenoví členové organizace Beroun a hostující, 

       za  předpokladu povoleného hostování ( viz směrnice pro hostování v ZKO Beroun ). Jinou možnost    

       účasti  na výcviku povoluje výbor ZKO. Ve vyjímečných případech, kdy se jedná o jednorázový ( ne

       souvislý a periodicky opakovaný ) trénink, rozhodne vždy individuálně přítomný instruktor.

 

2)   Přivede li člen nebo návštěvník na cvičiště dítě mladší 15 let, je tato osoba povinna mít ďítě trvale pod  

      přímým dohledem tak, aby byla zajištěna jeho bezpečnost, za kterou sám zodpovídá.

 

3)   Každý účastník výcviku nebo návštěvník se psem, zodpovídá za veškeré škody způsobené jeho psem.

 

4)   Od 6 měsíců věku musí agresivní psi a psi jejichž psovodům to určí instruktor, nosit náhubky při účasti na výcvikovém dnu. Odložit psům náhubky mohou jejich psovodi pouze na pokyn instruktora při nácviku některých disciplín.

 

5)   Mimo výcvikový den mají členové možnost individuálně trénovat na cvičišti, pokud zde neprobíhá výcvik vedený instruktorem. V takovém případě se s ním domluví o možnosti zařadit se do skupiny. Výcvik vedený instruktorem má přednost před individuelním výcvikem.

 

6)   Probíhá li již mimo výcvikový den individuální či skupinový výcvik, vyčká přicházející, až cvičící člen či instruktor dá pokyn pro vstup na cvičiště, aby nedošlo k narušení výcviku, nebo napadení cvičícím psem.

 

7)   Ze zákona je povinností majitele psa staršího 6 měsíců, očkování proti vzteklině. Na cvičišti vede přehled o očkování proti vzteklině jednatel ZKO.

 

8)   Po skončení jakékoli akce, včetně pravidelného i nepravidelného výcviku, je nutno vše pečlivě uklidit

      na  své určené místo a vypůjčené věci osobně odevzdat.

 

9)  Instruktoři, členové výboru ZKO Beroun,  členové revizní komise  a  vedoucí  schválených  akcí  mají právo kontrolovat veškeré dění na kynologickém cvičišti Zavadilka. Při interních akcích organizace platí ustanovení směrnic vydaných pro činnost na cvičišti. Při závodech, zkouškách, soutěžích, platí navíc ustanovení zkušebních řádů a propozic. Každý kdo tato ustanovení nedodržuje, může být těmito funkcionáři vykázán mimo cvičiště.

 

10) Členové ZKO Beroun mají možnost požádat hospodáře o poskytnutí odkládacího kotce pro psa. Přednostně se odkládací kotce přidělují instruktorům a figurantům, kteří odkládají své psy a věnují se výcviku ostatních, čestným členům ZKO a členům, kteří se aktivně podílejí na práci v ZKO Beroun ( závody, zkoušky, brigády). O přidělení odkládacího kotce rozhodne výbor ZKO, taktéž o odebrání v případě, že se člen nebude aktivně podílet na práci v ZKO, nebo, že přidělený kotec nebude řádně udržovat.

 

11) Přidělený odkládací kotec si člen po podepsání a převzetí protokolu o užívání kotce uzamkne vlastním zámkem a náhradní klíč předá hospodáři ZKO. Odkládací kotec udržuje v pořádku na své náklady a zodpovídá za jeho bezpečné provozování.

 

12) Tato směrnice byla schválena na výborové  schůzi  ZKO  Beroun  260  dne 3. 4. 2016.  Jejím  

       schválením  končí platnost  směrnice schválené na  mimořádné  ČS  ZKO dne  22. 1. 2012.

 

 

 

          Za RK ZKO Beroun 260 předseda                                                  Za ZKO Beroun 260  předseda

                     Veronika  Žbelová                                                                             Miroslav  Melichar

 

 

Směrnice  č. 3

ZKO Beroun 260 pro vyplácení  startovného při účasti na závodech
 
PODMÍNKY

 

1)   Pro splnění nároku na plnění této směrnice ze strany ZKO Beroun 260 je zapotřebí výborem či

      výcvikářem vystavená povolenka (formulář), která musí být zpětně potvrzena pořadatelem akce ve

      všech  požadovaných částech (bodech).

 

2)   Závodník svou účast doloží povolenkou potvrzenou  pořádající organizací  s údaji o své skutečné

       účasti  na uvedené akci, o počtu účastníků v jeho kategorii  ( minimálně 5 ) a pořadí jeho umístění. 

       Toto lze nahradit potvrzenou výsledkovou listinou z akce, či platným originálem – diplomem a výší     

       startovného  podle propozic.

 

3)   Každá výplata  startovného bude projednána na VS ZKO Beroun 260  –  individuelně.

 

4)  Tato směrnice byla schválena na VS ZKO Beroun 260 dne 12. 8. 2001. Jejím schválením končí platnost

      směrnic schválených na ČS ZKO Beroun 260 dne 26. 3. 1994 i na VS ZKO dne 11. 3. 2001.  Spučasné

      znění schváleno na VS  ZKO Beroun  dne 8. 5. 2016.

 

 

 

           

 

         Za RK ZKO Beroun 260 předseda                                                Za ZOK Beroun 260  předseda

                     Veronika  Žbelová                                                                         Miroslav  Melichar

 

 

Směrnice  č. 4.

ZKO Beroun  260  pro  brigádnickou  činnost

 

1)   Rozpis  a  rozsah  brigád  schvaluje  na  návrh  hospodáře  výbor  ZKO Beroun  260.   

 

2)   Výbor  ZKO  může  rozhodnout,  které  činnosti  budou  ještě  do  brigád  zařazeny.

 

3)   Konečná  evidence  o  brigádách  se  soustřeďuje  u  hospodáře  organizace.

 

4)   Za  brigádnickou  činnost  se  uznává:

      a)   práce  při  zabezpečování  výcviku  ( instruktoři,  figuranti, šlapači  a  další  pomocníci  dle  

            pokynů  výcvikáře ).

      b)   práce  při  klubových  akcích: závody,  zkoušky,  chovatelské  akce  a  hromadně  organizované 

             brigády.

      c)   práce  při  zabezpečování  chodu  klubových  zařízení ( prostory  cvičiště  včetně  klubovny,

            kantýna ) a  to  včetně  individuálních  brigád  uskutečněných  s  vědomím  hospodáře

            organizace.

 

5)   Tato  směrnice  byla  novelizována  na  výborové  schůzi  dne  28. 2. 2016.  Tímto  končí  platnost 

       této  směrnice  schválené na  výborové  schůzi  dne  7. 1.  2007.  Současné znění bylo schváleno na VS 

       ZKO Beroun  260  dne  8. 5. 2016.

 

 

         Za  RK ZKO Beroun 260  předseda                                     Za  ZKO Beroun  260  předseda

                     Veronika  Žbelová                                                                  Miroslav  Melichar

 

Směrnice  č. 5.

ZKO Beroun 260 pro paušální náhrady, věcné dary a finanční odměny

 

1)   Tato směrnice umožňuje odměnit na základě rozhodnutí výboru organizace a ve znění této směrnice, 

       členy i nečleny ZKO  Beroun  260.

 

2)    Paušální náhrady:

a)       lze poskytovat do výše obecně platných zákonů, směrnic a vyhlášek.

b)       lze poskytnout do výše směrnic ČKS o náhradách nezbytných nákladů na cestovné stravné a posudné při kynologických akcích.

 

3)    Věcné dary:

        lze poskytnout za mimořádnou podporu, propagaci, budování či rozvíjení činnosti kynologické 

        organizace ZKO Beroun 260 a to až do výše 1.000,-- Kč na osobu a rok. Maximální počet 

        odměněných  osob a výběr  darů stanoví výbor organizace.

 

4)    Finanční odměny:

        lze použít pouze ve vyjímečných případech, to znamená,kdy nelze realizovat odměnu podle bodu  2) a 

        3)  této směrnice. Výše finanční odměny na jednu osobu a rok je možná do maximální výše

        2.000,-- Kč a to  za předpokladu dodržení obecně platných předpisů pro finanční odměny.

 

5)    O jiných nebo vyšších darech či finančních odměnách než určuje tato směrnice, rozhodne ČS.

 

6)       Odměny a věcné dary nelze poskytnout nad finanční částku pro tyto účely schválenou v ročním rozpočtu  bez souhlasu ČS. 

 

7)    Tato směrnice nabývá platnosti  schválením na VS dne  7. 11. 2010 a  má    platnost do odvolání či

        nahražení  směrnicí  jinou.  Jejím  schválením  končí  platnost  směrnice  schválené  na  VS  ZKO 

       Beroun  dne  9. 1. 2000.  Současné znění bylo schváleno na VS  ZKO Beroun  260  dne  8. 5. 2016.

 

 

 

 

                  Za RK ZKO Beroun 260  předseda                                       Za ZKO Beroun 260  předseda

                              Veronika  Žbelová                                                                   Miroslav Melichar

 

 

Směrnice  č.  6.

ZKO Beroun  pro instruktory  výcviku

 

 

1)   Výcvik  na  cvičišti  Zavadilka  je organizován  na základě týdeního rozpisu výcvikových dnů  vyvěšeného  v  klubovně  a  na webových  stránkách  ZKO  Beroun  260.  Rozpis  schvaluje  výbor.  Každá  změna  bude  členům oznámena  předem.  

 

2)   Je bezpodmínečně  nutné dodržovat  interní  směrnici  pro  členy  ZKO  Beroun  260  a  návštěvníky

      kynologického  cvičiště  Zavadilka.  Činnost  při  výcviku  řídí  instruktor určený  výcvikářem,  nebo

      zastupující  instruktor  a na  akcích  jejich  vedoucí. Ti  po  ukončení  výcviku  nebo  akce,  osobně

      překontrolují  a  uzamknou  otevřené  prostory.

 

3)   Pro  výcvikový  den  v  týdnu  mohou  být  výborem  určeny  výcvikové  skupiny,  které  pracují nezávisle  na  sobě.  Činnost  v  průběhu  výcvikového  dne  koordinují  instruktoři  skupin  mezi  sebou,  aby  nedošlo  ke  zbytečným  střetům  mezi  družstvy  i  jednotlivci.

 

4)   Vedoucí  akce  nebo  výcviku  v  případě  mimořádné  události  provede  zápis  do  knihy  docházky,  která  je  umístěna  v  klubovně.

 

5)   Jsou  vítány  jakékoli  náměty  pro  zlepšení  podmínek  nebo  způsobu  organizace  výcviku  na  cvičišti  Zavadilka.  Náměty  sdělte  výcvikáři  ZKO  Beroun  260.

 

6)   Pro  výcvikový  kurz  je  možno  zavést  samostatný  výcvikový  den  ( dny )  na návrh  výcvikáře  ZKO a  následným  schválením  výborem  ZKO.

 

7)   Tato  směrnice  byla schválena  na  VS  ZKO  Beroun   260   dne  3. 4. 2016. Jejím schválením končí 

       platnost  směrnice schválené na VS ZKO Beroun dne 12. 8. 2001.

 

 

 

 

                 Za RK ZKO Beroun 260  předseda                                 Za  ZKO Beroun 260  předseda

                             Veronika  Žbelová                                                              Miroslav  Melichar

 

 

Směrnice  č. 7.

ZKO Beroun  260 pro výcvikový kurz

 

1)   Do výcvikového  kurzu,  nebo  kurzu  agility v základní  kynologické  organizaci  Beroun  260  (dále pouze ZKO)  jsou  přijímáni  zájemci  na  základě:

       - čitelně a úplně vyplněné přihlášky,  dotazníku a místopřísežného prohlášení.

       - dokladu o zákonném očkování.

       - uhrazením kurzovného ve výši  schválené ČS pro daný rok.

       - Nezletilí předloží písemný souhlas zákonného zástupce, že mohou navštěvovat kurz.      

 

2)   Zájemce se stává kurzistou po schválení jeho přijetí na schůzi výboru ZKO. Obdrží průkaz       

      „VÝCVIKOVÝ  KURZ „     „  KURZ   AGILITY „  s omezenou platností vyznačenou v průkazu.

 

3)    Kurzista má právo se zůčastňovat se svým psem  organizovaného výcviku,  mimo výcvikové dny jen

       v doprovodu řádného člena ZKO. Kurzista nemá práva řádného člena ČKS ( což je například

       nemožnost  zúčastnit se zkoušek z výkonu ).

 

4)    Kurzista má právo zůčastnit se členské schůze  ZKO s hlasem poradním. Nemůže volit, ani být volen

       do  funkcí  v ZKO.

      

5)    Pokud kurzista souhlasí,  mohou ho funkcionáři či výbor ZKO pověřovat různými úkoly včetně

        brigád.       

 

6)       Pokud  kurzista,  po ukončení  šestiměsíčního kurzu  se  chce  stát řádným  členem ZKO, oznámí to jednateli  a  vyplní  přihlášku  za  člena  ZKO. Jeho přijetí za člena ZKO schvaluje výbor organizace. Dnem přijetí a zaplacením členského příspěvku získává všechna práva a povinnosti kmenového člena ZKO.

 

7)       Při dosahování dobrých výsledků, může být trvání kurzu zkráceno. Děje se tak na žádost kurzisty po doporučení hlavním výcvikářem a odsouhlasení výborem ZKO.

 

8)       Tato směrnice byla schválena na VS ZKO Beroun 260 dne 7. 11. 2010. Jejím schválením končí

        platnost  směrnice schválené na VS dne 4. 1. 2004.  Současné znění bylo schváleno na VS   

        ZKO Beroun  260  dne  8. 5. 2016.

 

 

 

 

 

 

                    Za  RK ZKO Beroun 260  předseda                        Za  ZKO Beroun 260  předseda

                                Veronika  Žbelová                                                    Miroslav  Melichar 

 

 

Směrnice  č. 8.

ZKO Beroun 260 pro provoz občerstvení na kynologickém cvičišti - Zavadilka

 

Tato směrnice určuje způsob a podmínky pro provoz a účtování poskytovaného občerstvení na kynologickém cvičišti o výcvikových dnech, při kynologických a jiných akcích.

 

1)    Provoz občerstvení je zajišťován:

 

       a)   formou pronájmu pro jiné organizace či fyzické osoby.  

       b)   v režii ZKO Beroun 260 (dále jen ZKO).

 

2)   Forma pronájmu je vždy zpracována v písemné formě mezi majitelem ZKO a potencionálním 

       nájemcem.  Každý takový pronájem musí být předem projednán a schválen na VS nebo ČS ZKO, a to   

       včetně výše  finanční úhrady pronájmu, který bude pro každou takovou záležitost připraven a 

       projednán  individuelně.

 

3)   V režii ZKO:

 

a)       nákup potřebných surovin, potravin a dalšího materiálu pro provoz občerstvení je zajišťován 

        výhradně z finančních prostředků ZKO.

b)       prodej občerstvení zajišťuje výborem ZKO pověřená osoba na základě výborem či  ČS schválených  prodejních cen.  Při náročnější akci se po schválení výborem, může počet prodávajících  (obsluhujících) zvýšit.  Při akutní potřebě dalších prodávajících (obsluhujících), může v tomto  směru  samostatně postupně rozhodnout – předseda, místopředseda, hospodář, pokladník.

c)        prodejní sortiment včetně prodejních cen  je veřejně vyvěšen a je upravován v souladu s nákupními  cenami a se souhlasem výboru nebo ČS ZKO.

d)       finanční prostředky z pokladny ZKO poskytnuté na nákup sortimentu zboží pro občerstvení, jsou   zálohovou půjčkou, která bude vždy v celkové částce vrácena zpět do pokladny. Výtěžek z prodeje  po vrácení zálohy, je ponechán jako příspěvek ZKO na občerstvení a je účetně veden pověřeným  členem výboru ZKO, ( pověřeného člena jmenuje výbor ZKO). O použití získaného  finančního příspěvku rozhodne výbor  nebo ČS ZKO. Toto účetní a inventurní vedení je k dispozici  v samostatném účtování občerstvení u pokladníka ZKO.

 e)   nákupem a přípravou sortimentu zboží včetně jeho dopravy a účtování je pověřen rozhodnutím

       výboru ZKO některý z členů  ZKO. Tento také vyzvedne finanční zálohu na nákup a zpětně opět

       zálohu do  pokladny ZKO vrací.

 

4)    Tato směrnice vstupuje v platnost schválením na  VS  ZKO  dne  20. 11. 2010  a končí zrušením či

        nahražením  jinou  směrnicí. Tímto zároveň končí platnost směrnice č, 8.  ze  4. 1. 2004.  Současné

        znění bylo schváleno na VS ZKO Beroun  260  dne  8. 5. 2016.

 

 

 

 

 

 

                Za  RK ZKO Beroun 260  předseda                            Za  ZKO Beroun 260  předseda

                              Veronika  Žbelová                                                     Miroslav  Melichar

 

 

Směrnice  č. 9.[MM1]    

O použití sponzorských darů v ZKO Beroun 260

 

Tato směrnice vymezuje podmínky a systémy pro použití sponzorských finančních i věcných darů v ZKO Beroun 260 (dále jen ZKO).

 

1)       Každý finanční sponzorský dar pro ZKO, musí být  proúčtován přes pokladnu nebo účet  organizace ZKO.  Evidenci finančních sponzorských darů vede účetní ZKO.

 

a)   každý finanční obnos bude předán v celé výši do pokladny nebo na účet ZKO. Dále s ním bude 

       nakládáno podle rozhodnutí výboru či členské schůze ZKO s přihlédnutím  k přání a

       požadavkům   sponzora.

 

b)    za finanční obnos, může určený člen ZKO zakoupit věci , materiál, nebo zboží na základě 

        rozhodnutí  výboru či členské schůze, s přihlédnutím k přání a požadavkům sponzora. Účetní 

       doklady předá  pokladníku  ZKO. Pokud nebude celá částka vyčerpána, bude zůstatek finančního 

       obnosu předán  včetně dokladů za nakoupené věci pokladníku ZKO.

 

2)    Každý sponzorský  dar bude evidenčně veden ve zvláštní knize pro  sponzorské dary u pokladníka

       ZKO s následným doplňkem o jeho použití (předání na jmenovité akci atp.).

 

3)    Použití věcných darů bude na základě rozhodnutí výboru či členské schůze ZKO s přihlédnutím  

        k přání  a požadavkům sponzora.

 

4)    Tato směrnice nabývá platnosti schválením na VS ZKO dne 11. 6. 2000  a pozbývá platnosti zrušením 

        na  VS či ČS ZKO, nebo nahražením směrnicí jinou.  Současné  znění bylo schváleno na VS ZKO

        Beroun  260  dne  8. 5. 2016.

 

 

 

 

 

 

                 Za RK ZKO Beroun 260  předseda                                     Za ZKO Beroun  260  předseda

                             Veronika  Žbelová                                                              Miroslav  Melichar

 

ZKO-BE-směrnice

 

Směrnice  č. 10.  

O  použití  kíčů  od  vstupní  brány  na  cvičiště  ZKO  Beroun  260

 

1)   Klíček  od  vstupní  brány  na  cvičiště  ZKO  Beroun  260  může  obdržet  každý  z kmenových  členů 

      ZKO  Beroun  na  základě  předchozího  projednání  a  schválení  výborem  ZKO  Beroun.  O  klíček 

      kmenový  člen  požádá  u  hospodáře  ZKO  Beroun,  který  po  schválení  výborem  klíček  žadateli 

      předá  za  úhradu  pořizovací  ceny  klíčku.

 

2)   Žádný  majitel  tohoto  klíčku  nemá  oprávnění  půjčovat  tento  klíček  jiným  osobám,  vyjma 

       kmenových  členů  ZKO  Beroun.  Při  ukončení  členství,  nebo  při  prokázaném  nedodržení  či   

      porušení  ustanovení  této  směrnice,  vrátí  tento  klíček  zpět  hospodáři  ZKO  Beroun  a  bude  mu 

      vrácena  finanční  částka  v pořizovací  ceně  klíčku.

 

3)   Každý  z uživatelů  cvičiště  ( kmenových  členů  ZKO  Beroun ),  který  jako  poslední  odchází  ze 

       cvičiště,  je  povinen  provést  kontrolu  uzamčení  vstupní  brány  na  cvičiště  a  branky  do  sadu.

 

4)   Tato  směrnice  byla  schválena  na  výborové  schůzi  ZKO  Beroun  260  dne 24. 1. 2016  a  její     

       platnost  končí  jejím  zrušením,  nebo  nahražením  novou  směrnicí.

 

 

 

          Za RK ZKO Beroun 260 předseda                                                  Za ZKO Beroun 260  předseda

                    Veronika  Žbelová                                                                            Miroslav  Melichar